Roche | Leven met multiple sclerose (2024)

Leven met uw partner en multiple sclerose: elkaar steunen

De diagnose van MS kan uw leven onder druk zetten, maar ook dat van uw partner. Dagelijkse handelingen die zonder inspanning werden gedaan, kunnen inderdaad moeilijker worden. U bent misschien sneller uitgeput, symptomen kunnen uw activiteiten beperken of u heeft in sommige situaties misschien hulp nodig.

Informeer uw partner met volledige openheid, vertel hem of haar hoe u zich voelt en welke steun u nodig heeft. Vooral wanneer de multiple sclerose uw situatie verandert. De progressie van de MS en de toenemende lichamelijke handicap die ermee gepaard kunnen gaan, kunnen uw relatie inderdaad voor nieuwe uitdagingen stellen.

Het kan voor uw partner ingewikkeld zijn om uw behoeften te beoordelen en hierop te reageren. Omgekeerd moet u ook naar uw partner luisteren, want ook voor hem of haar is elke nieuwe situatie een bron van vragen, en zelfs angsten.

Seksualiteitsstoornissen aanpakken

Multiple sclerose kan symptomen hebben die weerslag hebben op de seksualiteit. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van erectiestoornissen, vagin*le droogheid of een laag libido. Zenuwbeschadiging kan ook sensorische stoornissen in het ruggenmerg veroorzaken die de drang naar lichamelijk contact verminderen. Een chronische vermoeidheid, een spasticiteit, urineproblemen of pijn kunnen ook het verlangen verminderen.

Maar mensen met MS kunnen weer een bevredigend seksleven krijgen dankzij een gerichte behandeling van hun symptomen. Eenvoudige oplossingen kunnen al voldoende zijn om de situatie te verbeteren. Een therapeutische dialoog of een therapie voor koppels kan ook een grote hulp zijn wanneer de seksuele stoornissen van psychische aard zijn, bijvoorbeeld de angst om niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de ander.

Hulp aanbieden

Als goede vriend of familielid van iemand met MS, weet u misschien niet hoe u hiermee moet omgaan. Vertel hem of haar niet wat te doen, maar moedig de persoon aan om zoveel mogelijk diens autonomie te behouden. Als u de indruk heeft dat de persoon niet om hulp durft te vragen, kunt u hem of haar uw diensten aanbieden.

Gezinsleven en MS: een veilige haven

Wanneer een gezinslid aan MS lijdt, heeft dit invloed op alle personen met wie hij of zij samenleeft. Cognitieve of lichamelijke tekortkomingen kunnen plotseling aan de dagelijkse uitdagingen van het gezinsleven worden toegevoegd, uiteraard met de algemene bezorgdheid over de evolutie van de aandoening. Het vergt moed om deze situatie te overwinnen, en veel flexibiliteit, creativiteit en organisatietalent. Wie kan het huishouden en de boodschappen doen, wie zorgt er voor de kinderen, wie zal de gezonde ouder ontlasten? Maak samen een plan: betrek er tijdig, indien mogelijk, familie, vrienden of buren bij en informeer ze over multiple sclerose. Een betere kennis van de aandoening en de behoeften ervan zal de aanpassing aan de situatie vergemakkelijken.

Uitgebalanceerde voeding en multiple sclerose

Onze voeding heeft veel invloed op ons welzijn. Het staat buiten kijf dat adequate voeding ook invloed kan hebben op bepaalde problemen, zoals overgewicht of urineweg- of darmaandoeningen. Er zijn voedingsaanbevelingen en specifieke diëten voor MS-patiënten, maar deze moeten met de grootste voorzichtigheid worden bestudeerd. Vooral wanneer ze beweren de voortgang van MS te kunnen vertragen of te genezen.

Sport en multiple sclerose

Een goede conditie, een betere coördinatie, meer kracht, een sociaal leven hebben en geestelijk gezond zijn: sport en lichamelijke oefening beïnvloeden ons welzijn enorm. Dit is niet anders voor personen met MS. Uithoudingsvermogen en krachttraining, zwemmen of fietsen, dans of yoga, een sportprogramma dat aan de evolutie van de aandoening, stoornissen en ervaring is aangepast, helpt de lichamelijke handicaps als gevolg van multiple sclerose of gelijktijdige aandoeningen te overwinnen. Er zijn geen algemene aanbevelingen voor alle patiënten. Wat bij de een werkt, past misschien niet bij de ander.

Als u tot nu toe weinig sport beoefende, zou het goed zijn om uw arts of fysiotherapeut te vragen wat zij ervan denken. Ze kunnen u helpen om een aangepast trainingsprogramma te maken. Hetzelfde geldt natuurlijk als u al sinds jongs af aan sport en niet zeker weet of u met MS uw favoriete sportactiviteiten kunt voortzetten. Een heel belangrijk punt: de plezierfactor is essentieel. Doe een sport of lichamelijke activiteit waarbij u zich echt goed voelt.

Vermijd buitensporige inspanningen

Wanneer u tijdens het sporten buitensporige inspanningen doet, kan de temperatuur van uw lichaam snel stijgen en leiden tot het zogenaamde Uhthoff-fenomeen, een voorbijgaande verergering van reeds bestaande symptomen zoals uitputting, gezichtsstoornissen of spasticiteit. De symptomen verdwijnen zodra de temperatuur weer normaal wordt.

Mijn rechten en multiple sclerose

De gevolgen van multiple sclerose kunnen variëren van milde beperkingen tot ernstige lichamelijke of geestelijke gebreken met gevolgen voor het dagelijks leven. Misschien kan u niet zoveel werken als vroeger, met de daaruit voortvloeiende financiële problemen. De medische behandeling kan extra kosten met zich meebrengen. Het is belangrijk om uw rechten en de juiste contactpunten te kennen, zodat u indien nodig informatie kunt inwinnen.

U vindt meer informatie op de website van MS-liga Vlaanderen.

Roche | Leven met multiple sclerose (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 6346

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.